Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy

  • Home
  • Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy

Sprawozdanie z realizacji zadania „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego.

W październiku 2016 r. rozpoczęta została realizacja polsko-niemieckiego projektu pt.: „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” (LIFE15 GIE/PL/000959) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Celem działań jest poprawa sposobu gospodarowania drzewami, które są kluczowymi elementami zielonej infrastruktury, a które są systematycznie znikają z naszego krajobrazu lub bezmyślnie niszczone.

Tworzone są standardy, wytyczne  oraz dobre praktyki, które pomagają zarządcom drzew należycie o nie dbać. Wspierany jest społeczny udział w ochronie drzew i szkolenia aktywistów. Pozyskiwane jest szerokie poparcie dla potrzeb zachowania zieleni wysokiej wśród obywateli i decydentów.

Standardy utrzymania, diagnostyki i ochrony drzew powstają przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli instytucji, którym mają służyć. Główne obszary tematyczne, to:

  • Jak prowadzić inspekcję drzew oraz wykonywać cięcia i pielęgnacje.
  • Drzewa w krajobrazie rolniczym – ich rola w sprzyjaniu produkcji rolnej.
  • Drzewa przydrożne – jak je optymalnie utrzymywać i jak poprawić bezpieczeństwo ruchu w alejach.
  • Wyzwania dla utrzymania drzew wynikające ze zmian klimatycznych i globalnego handlu, w tym inwazyjne choroby i szkodniki.
  • Drzewa wzdłuż szlaków wodnych – czyli zielona infrastruktura wzdłuż błękitnej infrastruktury.

Nr umowy: LIFE15 GIE/PL/000959

Wartość projektu: 285 027,51 €

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji: 430 000 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie pożyczki: 296 000 zł

Projekt LIFE15GIE/PL/000959 pt. „Trees for Europe’s Green Infrastructure” dofinansowany jest ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Nasz adres

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn