kokorycz.jpg

postolka

 

INTERREG

INTERREG jest Inicjatywą Wspólnotową finansowaną przez kraje członkowskie Unii Europejskiej z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Celem jej jest wspieranie współpracy przygranicznej (komponent A), międzynarodowej (komponent B) i międzyregionalnej (komponent C) na terenie Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami.  Konsekwencją współpracy w ramach INTERREG jest rozwijanie przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych.

Program sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki:

Program sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej ukierunkowany jest na rozwijanie współpracy regionów przygranicznych. Program współfinansowany jest z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), TACIS (program Pomocy Technicznej dla krajów WNP) oraz ze środków krajowych.

Regiony objęte programem:

Polska - 8 podregionów (NUTS III): słupski, gdański, Gdańsk – Gdynia – Sopot (województwo pomorskie), elbląski, olsztyński, ełcki (województwo warmińsko-mazurskie), białostocko-suwalski, łomżyński (województwo podlaskie);
Litwa - powiaty: Kłajpeda, Mariampol, Taurogi, Olita oraz 21 samorządów terytorialnych w tych powiatach;
Rosja - Obwód Kaliningradzki.

Budżet:
Realizujące Program strony polska i litewska współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W latach 2004 - 2006 Polska przeznaczyła na Program 24,2 mln euro, Litwa 12,3 mln euro. Pomoc TACIS CBC dla Obwodu Kaliningradzkiego była na poziomie  9,5 mln euro.

Zadania prioryretowe:

wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.

- wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów);

- rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej;

- rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska;

- stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora          
turystycznego);

- modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu  zwiększenia dostępności terenów przygranicznych;