kokorycz.jpg

postolka

 

Zobacz także:

Nabór zgłoszeń na lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska

98f75d657d9Jeśli w Państwa okolicy dostrzegacie potrzeby podjęcia działań ekologicznych i chcielibyście się zaangażować w ich realizację zapraszamy do współpracy.

 

 

INICJATYWY OBYWATELSKIE DLA ŚRODOWISKA

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju

OGŁOSZENIE O NABORZE ZGŁOSZEŃ

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa ogłasza nabór zgłoszeń na lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska do realizacji w latach 2015-2017.

Na podstawie minimum 20 wybranych inicjatyw zostanie sporządzony przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa wniosek do programu Edukacja Ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem realizacji inicjatyw będzie otrzymanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W momencie przyznania dotacji realizacja inicjatyw będzie odbywać się przy współpracy Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Autorem inicjatywy.
Szczegółowy opis konkursu znajduje się na stronie www.nfosigw.gov.pl

Autorem inicjatywy może być, grupa nieformalna lub organizacja pozarządowa.

Zasięg terytorialny projektu obejmuje powiaty: kwidzyński, sztumski, tczewski, iławski.

Kwota wsparcia jednej inicjatywy może wynieść od 5 000 do 20 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych.

W dniu 12.01.2016  o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjne skierowane do wszystkich osób zainteresowanych otrzymaniem grantu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia Eko-Inicjatywa ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn

Termin składania zgłoszeń (fiszka w wersji elektronicznej): 15.01.2016 do godz. 13:00
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

następnie

Wypełniony formularz- fiszka inicjatywy wraz z załącznikami  należy  dostarczyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 18 stycznia 2016 r. do Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, 82 500 Kwidzyn, ul. Miłosna 2. Biuro czynne jest od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Wybór lokalnych inicjatyw
Spośród złożonych wniosków zostanie wyłonionych co najmniej 20 inicjatyw zgodnych z wytycznymi NFOŚiGW, na bazie których zostanie sporządzony wniosek o dotację.

Kontakt do organizatora naboru inicjatyw:
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
82 500 Kwidzyn, ul. Miłosna 1
Tel. 55 261 22 16, 55, 261 37 97
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania

Fiszka zgłoszenia inicjatywy

Załącznik 1
Załącznik 2

Załącznik 3
UMOWA Z AUTOREM/POMYSŁODAWCĄ INICJATYWY
organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe

UMOWA Z AUTOREM/POMYSŁODAWCĄ INICJATYWY
osby fizyczne
 

Obszary wsparcia inicjatyw obywatelskich dla środowiska to m.in.:

 • czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
 • zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
 • rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
 • renaturyzacja/remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
 • ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków/obiektów użyteczności publicznej;
 • działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

 

Inicjatywy muszą spełniać następujące warunki:
• mieć jasno określony cel, realnie zaplanowane działania, mierzalne rezultaty,
• posiadać pozytywną opinię lokalnych władz samorządowy co do zasadności imożliwości ich realizacji,
• realizowane na terenach ogólnodostępnych za pisemną zgodą podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością,
• muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne - naturalne, społeczne,
finansowe,
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego.


Za „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie” uznaje się inicjatywy mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez:

• angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,
• rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska,
• w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw,
• uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego,
• usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie
lokalnym.