top_banner2.jpg

postolka

 

Zobacz także:

Nabór zgłoszeń na lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska

98f75d657d9Jeśli w Państwa okolicy dostrzegacie potrzeby podjęcia działań ekologicznych i chcielibyście się zaangażować w ich realizację zapraszamy do współpracy.

 

 


INICJATYWY OBYWATELSKIE DLA ŚRODOWISKA

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju

OGŁOSZENIE O NABORZE ZGŁOSZEŃ

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa ogłasza nabór zgłoszeń na lokalne inicjatywy obywatelskie dla środowiska do realizacji w latach 2015-2017.

Na podstawie minimum 20 wybranych inicjatyw zostanie sporządzony przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa wniosek do programu Edukacja Ekologiczna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warunkiem realizacji inicjatyw będzie otrzymanie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W momencie przyznania dotacji realizacja inicjatyw będzie odbywać się przy współpracy Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa z Autorem inicjatywy.
Szczegółowy opis konkursu znajduje się na stronie www.nfosigw.gov.pl

Autorem inicjatywy może być osoba indywidualna, grupa nieformalna lub organizacja
pozarządowa.

Zasięg terytorialny projektu obejmuje powiaty: kwidzyński, sztumski, tczewski, iławski.

Kwota wsparcia jednej inicjatywy może wynieść od 5 000 do 25 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych.

W dniu 15.01.2015  o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie informacyjne skierowane do wszystkich osób zainteresowanych otrzymaniem grantu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia Eko-Inicjatywa ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn

Termin składania zgłoszeń (fiszka w wersji elektronicznej): 18.01.2015 do godz. 13:00
na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

następnie

Wypełniony formularz- fiszka inicjatywy wraz z załącznikami  należy  dostarczyć w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 20 stycznia 2014 r. do Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, 82 500 Kwidzyn, ul. Miłosna 2. Biuro czynne jest od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Wybór lokalnych inicjatyw
Spośród złożonych wniosków zostanie wyłonionych co najmniej 20 inicjatyw zgodnych z wytycznymi NFOŚiGW, na bazie których zostanie sporządzony wniosek o dotację.

Kontakt do organizatora naboru inicjatyw:
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
82 500 Kwidzyn, ul. Miłosna 1
Tel. 55 261 22 16, 55, 261 37 97
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania

Fiszka zgłoszenia inicjatywy

Załącznik 1
Załącznik 2

umowa wstępna inicjatywy

 

Obszary wsparcia inicjatyw obywatelskich dla środowiska to m.in.:

• prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk
i gatunków,
• przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,
• ochrona ex situ zagrożonych gatunków,
• lokalny monitoring przyrodniczy,
• przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich,
• ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi,
• ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i
modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,
• odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion),
zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,
• zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
• zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,
• rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,
• modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym
chronionych),
• usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych,
• renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych
i zniekształconych przez człowieka,
• ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej -
minimalizacja emisji szkodliwych substancji do środowiska,
• działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.

Inicjatywy muszą spełniać następujące warunki:

• mieć jasno określony cel, realnie zaplanowane działania, mierzalne rezultaty,
• posiadać pozytywną opinię lokalnych władz samorządowy co do zasadności i
możliwości ich realizacji,
• realizowane na terenach ogólnodostępnych za pisemną zgodą podmiotów
dysponujących terenem/nieruchomością,
• muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne - naturalne, społeczne,
finansowe,
• zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego.


Za „Lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie” uznaje się inicjatywy mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez:

• angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,
• rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska,
• w tym tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw,
• uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego,
• usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie
lokalnym.