kokorycz.jpg

postolka

 

KUŹNIA BADACZY NATURY

ku_ba_naStowarzyszenie Eko-Inicjatywa zaprasza uczniów ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Kwidzyna do udziału w warsztatach przyrodniczo- chemicznych pn. Kuźnia Badaczy Natury.  Kuźnia Badaczy Natury to zajęcia skierowane do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na tematy ekologiczne koncentrujące się na lokalnych zasobach przyrodniczych. Zajęcia będą odbywać się popołudniami lub w weekendy po uprzednim ustaleniu terminu z wszystkimi osobami w grupie i edukatorem. 

 

Stworzonych zostanie pięć maksymalnie piętnastoosobowych grup badawczych. Każda z grup będzie koncentrować się na wybranym obszarze. Obszary zostaną zaproponowane przez edukatorów. Zajęcia stanowią blok złożony z siedmiu spotkań dla każdej grupy, podzielonych tematycznie. W trakcie zajęć wykorzystywana będzie technika GIS, która jest narzędziem do akwizycji danych i ich porównywania prowadzącego do otrzymania kompleksowej informacji na temat stanu środowiska w regionie.

Tematyka poszczególnych spotkań prezentuje się następująco:

I. Spotkanie wprowadzające

- Pierwsze spotkanie o charakterze informacyjno – metodologicznym, które umożliwi zapoznanie z programem warsztatów i metodą ich realizacji i zaliczenia. Każdy z uczestników zapozna się z podstawowymi funkcjami urządzenia GPS. Ponadto zostaną omówione podstawy techniki GIS. Możliwości pozycjonowania, wizualizacji i upowszechniania danych o terenie jakie dają internetowe serwisy mapowe (ang.webgis service) na przykładzie opartej o podkłady mapowe Google Maps - „Ekomapa Dolnego Powiśla”. Każdy uczestnik otrzyma organizer (notatnik badacza natury), który będzie musiał uzupełniać w trakcie kolejnych spotkań. Obowiązkiem uczestników będzie prowadzenie dokumentacji badawczej według wytycznych zawartych w notatniku badacza natury i objaśnionych przez edukatora. Ponadto na pierwszym spotkaniu zostaną określone dokładnie zagadnienia, na których skupią się osoby w danej grupie. Ustalone zostaną terminy realizacji kolejnych warsztatów wraz z ich tematyką - zajęcia tematyczne mogą być realizowane w dowolnej kolejności i dowolnych odstępach czasowych mieszczących się w czasie realizacji projektu.

II. Woda i zasoby wodne Powiśla

- Warsztaty na temat wody umożliwią zapoznanie z pojęciami dotyczącymi hydrosfery, stanu jakości wód, metod oczyszczania ścieków, aspektów prawnych dotyczących eksploatacji wód oraz problemów zużycia wody, sprawy przeciwpowodziowe. Poruszone zostaną także podstawy klimatologii. Najistotniejszym elementem zajęć będzie zbadanie wskaźników fizykochemicznych wody (pH, twardości całkowitej, zasadowości, ilości tlenu rozpuszczonego, zawartości jonów: PO43-, NH4+, NO2-) rzeki Liwy lub innych zbiorników wodnych w ustalonym przez prowadzącego zajęcia miejscu. Uczestnicy przy zastosowaniu GPSu określą dokładną lokalizację miejsca pobrania próbek wody do analizy. Po wykonaniu samodzielnie analiz w oparciu o przygotowane procedury naniosą uzyskane dane do tworzonej interaktywnej mapy badawczej stworzonej jako podstrona serwisu www.ekokwidzyn.pl.

III. Formy użytkowania gruntów i ich degradacja 

- Zajęcia będą poruszały zagadnienia zasobów glebowych – profili glebowych, melioracji, wpływu nawożenia gleby na jej degradację, nowoczesnych metod rekultywacji gleb, rolnictwa. Przeprowadzone zostaną doświadczenia określające jakościowe parametry gleb - wilgotność, zapach, sypkość; ilościowe parametry gleb - zasolenie, kwasowość czynna, kwasowość hydrolityczna, zawartość jonów chlorkowych. W porze wiosennej będzie możliwe także wykonanie odkrywki glebowej. Alternatywną metodą realizacji zajęć jest pomiar ilościowych parametrów chemicznych gleb w różnej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych. Forma realizacji zajęć będzie dostosowana do wiedzy i zaangażowania uczestników. Każda z tych form przynosi jednak istotne informacje na temat stanu badanej gleby. Uzyskane dane jakościowe i ilościowe wraz z opisem wykonanych analiz i odniesieniem przestrzennym (GPS) zostaną wprowadzone przez uczestników do „Mapy Badaczy Natury”

IV. Lokalne zagrożenia ekologiczne

- Obszar powiatu kwidzyńskiego to tereny rolnicze i silnie zurbanizowane (obszary miast). Długoletnie doświadczenie pracowników Stowarzyszenia Eko - Inicjatywa w rozwiązywaniu lokalnych konfliktów środowiskowych wynikających często z nieświadomości obywateli zostanie przeniesione na działania warsztatowe. Uczestnicy projektu będą mieli za zadanie zidentyfikować miejsca związane np. z nielegalnymi składowiskami odpadów, obszary o szczególnej uciążliwości komunikacyjnej itp. Da to możliwość wprowadzenia tych danych (w oparciu o GPS) do tworzonej „Ekomapy Dolnego Powiśla”. Warsztaty także będą okazją do zapoznania uczestników z procedurami związanymi z oceną oddziaływania na środowisko (OOŚ). Udzielona zostanie informacja gdzie poszukiwać pomocy w przypadku pojawiających się konfliktów środowiskowych - jakie instytucje odpowiadają za dbanie o czystość środowiska i prowadzenie monitoringu środowiska w regionie.

V. Badania ornitologiczne

- Na zajęciach uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę na temat rozpoznawania i biologii pospolitych gatunków ptaków spotykanych w regionie. W części terenowej uczestnicy wyznaczą w wybranym przez siebie miejscu dwu kilometrowej długości trasę tzw. transekt, którego przebieg zapiszą w postaci ścieżki GPS (ang. GPS track). Do zakończenia projektu uczestnicy będą zobowiązani do czterokrotnego (w odstępach min. 1 miesiąc) przejścia (z pomocą zapisanej ścieżki GPS) wyznaczonego wcześniej transektu oraz zapisania wszystkich spostrzeżonych lub zasłyszanych w trakcie przemarszu gatunków ptaków. Efektem zajęć i wypraw będzie powstanie pięciu obserwacji jakościowych awifauny z konkretnego terenu. Wyniki zostaną naniesione na Mapę badaczy natury.

VI. Walory przyrodnicze dolnego Powiśla

- W części teoretycznej zajęć uczestnicy dowiedzą się jak zbudowany jest krajowy system ochrony przyrody oraz czym jest europejska sieć Natura 2000. Zadaniem części terenowej będzie znalezienie, opisanie (wraz z dokumentacją fotograficzną) jednego ciekawego w kontekście przyrodniczym miejsca w swojej okolicy. Nie musi być nim rezerwat lub pomnik przyrody. Obiektem tym może być walor lub twór natury nie objęty ochroną prawną, ale warty zaprezentowania jako ciekawostka. Efektem zajęć będzie wprowadzony na Eko mapę Dolnego Powiśla.

VII. Spotkanie podsumowujące

- Uczestnicy po odbyciu wcześniejszych warsztatów będą posiadać podstawy metod badania stanu środowiska i jego oceny. Celem spotkania będzie weryfikacja zdobytych umiejętności i wiedzy. Warunkiem zaliczenia cyklu zajęć jest sporządzenie raportu i wykazanie się aktywnością w zdobywaniu wiedzy. Stąd też każda z grup na spotkaniu podsumowującym będzie musiała przygotować prezentację wyników wraz z ich podstawową walidacją i przestawieniem wniosków z prowadzonych badań. Będzie to jedna z metod weryfikacji ich wiedzy. Na koniec zajęć zostanie przeprowadzony test stwierdzający na ile zwiększyła się wiedza uczestników po odbyciu warsztatów badawczych. Każdy także otrzyma także certyfikat stwierdzający uczestnictwo w cyklu zajęć „Kuźnia badaczy natury”.

Zapisy grup (max. 15 osobowych) prowadzi:
Joanna Ryzop
Kierownik biura projektów
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Tel. (0-55) 261 22 16, (0-55)261 37 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.


 

 „Kuźnia Badaczy Natury” realizowana jest w ramach projektów „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna” i „Badawcza edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna” współfinansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kwidzyn i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

kwidzyn_moje_miasto  wfosigw_gdansk